Evidens & utbildning

Utbildningar i evidensbaserad konstnärlig metodik och praktik

Svenska Institutet för Uttryckande konstterapi (inom Expressive Arts) söker successivt anpassa studieplanerna i institutets utbildningar efter en evidensbaserad forskning i konstnärliga terapier samt till annan forskning av relevans för förståelsen av hur dessa terapiformer verkar på människan och genom människan. Det handlar om att beskriva metodiken och träna den studerande på metoder, som vid en vetenskaplig prövning visat sig vara effektiva för behandling av en specifik problematik eller diagnos. Det handlar också om att bygga upp en bredare praktik, som till sina delar har ett vetenskapligt och teoretiskt underlag av tillräckligt slag, men som på grund av en komplexitet i metoderna och mångfald i målgrupperna inte kan beforskas i sin helhet.

Rehabiliteringsrådet har i sitt slutbetänkande (SOU 2011:15) fört ett liknande resonemang och menar, att man inte alltid kan utgå ifrån enkla RCT-studier, när man avgör vilka behandlingar som är lämpliga för t.ex. överlevare inom cancersjukvården. Även andra former av utvärderingar, t.ex. kvalitativa studier bör beaktas vid val av metoder inom rehabiliteringen. Man pekar också på betydelsen av att patienterna själva får vara med och utforma en plan för rehabilitering med en ökad individualisering som följd.