Karin Johannesson

Socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
tel 070 317 93 52

 

Min psykoterapeutiska utveckling startade i början på sjuttiotalet då jag som ung mentalskötare började arbeta inom barnpsykiatrin i Stockholm. Jag var bl.a. med om att bygga upp Danderyds Familjeavdelning som i tiden blev en markör för att tänka nytt och utveckla den traditionella och mer individorienterade barnpsykiatrin. Min familjeterapeutiska utveckling började här, en skola i etiskt och kritiskt tänkande vad gäller terapeutisk behandling och förhållningssätt. Jag blev kvar c:a 25 år inom barnpsykiatrin.

Idag, många år och utbildningarna senare, arbetar jag i egen regi. Jag handleder olika yrkesgrupper, jag föreläser/undervisar/handleder och ger psykoterapi under utbildning i psykoterapeutiskt arbete och jag har en egen mottagning där jag möter enskilda, par och familjer.
Grunden i mitt arbete är att jag vill se och försöka förstå den enskilde i relation till sitt sammanhang, i nutid, i dåtid och tänkt framtid. Människan formas och omformas kontinuerligt i möten med andra. Min teoretiska utgångspunkt kan lite förenklat beskrivas som sprunget ur ett system och relationsorientera perspektiv.

Jag har även utbildat mig till KMR terapeut och gått en GIM utbildning. Musiken och bildskapandet har för mig inneburit att fler stämmor ryms i mötet. Musiken och bilden talar till våra sinnen på ett annorlunda vis och öppna för fler sätt att tänka och handla.

I samverkan med Expressive Arts sker flera olika samarbeten. Bl.a. deltar jag i ett forskningsprojekt riktat mot kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Här deltar jag som en av flera terapeuter i syfte att pröva ge stöd med hjälp av psykoterapi med inslag av musik och bildarbete. Jag handleder också blivande KMR terapeuter och ger utbildningsterapi till studenter i olika psykoterapeutiska utbildningssammanhang inom Expressive Arts domän.