KMR & GIM

The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) är en psykoterapi- och självutvecklingsmetod som bygger på musiklyssning och samtal. GIM utvecklades an Helen Bonny i USA i början av 1970-talet. Sedan dess har GIM-terapeuter utbildats i ett flertal länder runt om i världen. Metoden har beröringspunkter med symbol-drama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder i förändrade medvetandetillstånd. GIM-terapeutens uppgift är att följa klienten, stödja, härbärgera och fungera som en länk till den yttre verkligheten. Efter musikupplevelsen, som varar ca tjugo till fyrtio minuter, följer bildskapande och en verbal bearbetning.

 

KMR (Korta Musik Resor) är en metod som utvecklats ur erfarenheter från GIM. I arbete med KMR används kortare musikstycken som varar mellan 3-6 minuter för att fokusera på avgränsade frågor och teman. Både i den inledande fasen av sessionen och i bearbetandet som följer på musiken används bildskapande. Metoden kan användas i psykoterapi, självutveckling och handledning.

I GIM metoden används framförallt inspelad klassisk musik. KMR musiken använder sig också av andra musikstilar. Utgångspunkten är att människan via musiken kan framkalla, symbolisera och spegla mångtydiga inre tillstånd. De föreställningar som skapas under en GIM upplevelse kan ha många olika skepnader. Erfarenheterna i musiken berättar om vad som pågår inom människan både på en medveten och omedveten nivå.

Utbildning

Utbildningen i GIM är uppdelad i två faser. Den första fasen är en ettårig utbildning i KMR (Korta Musik Resor), och syftar till att ge tydliga och tillämpningsbara redskap i hur musik kan användas i olika former av förändringsarbete och självutveckling. KMR utbildningen kan genomföras som en separat och självständig utbildning. Här ges teoretiska kunskaper om musik och symbolisering där tyngdpunkten ligger på en "musikalisk hantverksutbildning" för professionella som arbetar med människor och förändring. Utbildningen är grundad i en pedagogik där teoretiska moment vävs in i eget arbete med professionell självutveckling

Den andra fasen är en två-treårig GIM-utbildning som efter godkända studier leder till auktorisation som GIM terapeut - även kallad Fellow of Guided Imagery and Music.

Arbetssättet förutsätter både god psykodynamisk och musikalisk förtrogenhet hos terapeuten. BMGIM har visat sig vara särskilt verksam med klienter där verbal psykoterapi stannat upp, t ex i arbete med psykosomatiska besvär, depressioner och kroniska smärttillstånd. BMGIM är även användbart för människor som vill utveckla sig själva och öka sin kreativa potential.

Lärare

Margareta Wärja, PhD fellow, leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, musikterapeut, GIM-terapeut och aukt lärare i GIM.

Kia Mårtensson-Blom, PhD leg. psykolog, leg. psykoterapeut, GIM terapeut.

Gör en intresseanmälan »