Psykoterapi

Expressive Arts bedriver en Psykoterapimottagning i samverkan med sju – åtta kollegor som alla arbetar med terapeutisk behandling utifrån en genomsam värdegrund baserad på en holistisk, humanistisk och existentiell människosyn. Vi erbjuder enskild terapi, gruppterapi, samt terapi före par och familj. Mottagningen är centralt belägen i vackra hemtrevliga lokaler i Hälsans Hus på Södermalm, Stockholm. Institutet arbetar även med handledning av personal, enskilda terapeuter och team, samt med coachande samtal. För direkt kontakt med någon av terapeuterna vid psykoterapimottagningen se deras respektive kontaktuppgifter.

Vad är uttryckande konstterapi?

När livet är svårt och man känner sig nedstämd, orolig eller missnöjd med tillvaron kan man behöva prata med en erfaren professionell person. Att gå i psykoterapi innebär att träffa en människa som är van att tala om det svåra och smärtsamma och som också kan visa på de möjligheter som livet kan erbjuda, trots allt. De vanligaste formerna för psykoterapi i Sverige idag är kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Lite förenklat handlar det om olika syn på det omedvetna. I KBT fokuserar man mer om hur tankar påverkar livet och arbetar med att reducera symptom. I arbete med PDT undersöker man hur tidigare erfarenheter och livshistorien påverkar nuet, samt försöker få syn på de mer omedvetna krafterna som har inverkan på måendet. 

Läs mer om det här.

 

Hos oss på Expressive Arts arbetar vi med en kombination av PDT och existentiell psykoterapi där vi undersöker den aktuella livssituationen, olika valmöjligheter och reflekterar kring det som ger livet innehåll och mening. Vi använder även icke-verbal och konstnärligt inriktad metodik. Arbetet kräver inga förkunskaper.

 

Uttryckande Konstterapi - individuellt

I uttryckande konstterapi används olika konstnärliga språk och uttryck: musik, bild, film/foto, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa. Det konstnärliga arbetet kan forma och gestalta olika upplevelser, erfarenheter och relationer i den enskildes liv och särskilt beröra de existentiella frågor som handlar om livets mening, riktning och innehåll. De konstnärliga metoder som används i terapisammanhang fungerar för alla människor. Man behöver således inga särskilda förkunskaper eller "förmågor" för att arbeta med konstnärliga uttryck. Det första steget är att träffas för en eller par inledande samtal för att bekanta sig med varann och samtala om vad man vill arbeta med i terapi. En terapisession varar omkring en timme. Arbetet innehåller samtal och kreativt skapande utifrån de aktuella teman och frågor man behöver hjälp med. 

Bild

Drama/teater

Musik

Bild

1/10

Vi menar, att varje människa har en potentiell kraft och förmåga att aktivt skapa och forma sitt eget liv.  Att hon genom konstnärligt skapande i dialog med andra kan bearbeta och förändra sitt livsinnehåll.  Det gäller också den som haft en långvarig stress, sjukdom eller livskris. När möjlighet ges att arbeta spontant och utforskande med konstnärliga uttryck kan livsenergin och kreativiteten komma tillbaka. Lusten och kraften kan stärka kroppens förmåga till läkning och återhämtning. Ökad förmåga att skapa, forma och gestalta brukar ge en starkare känsla av mening och hälsa.

Workshop

Workshop under tre dagar i uttryckande konstterapi genomförs under varje termin.

 

Mer information

Till anmälan​»

 
En flicka lyssnar på musik i hörlurar)

Musikterapi

Musikterapi är en väl befäst och beforskad terapimetod med god evidens för positiva effekter kring ökad livskvalitet och minskad depression och oro/ångest. 

 

World Federation of Music Therapy ger följande definition: Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang (enligt WFMT 2011). 

 

Musikterapi kan användas i många olika terapeutiska, kliniska och pedagogiska situationer. Lite förenklat används den på två sätt: att spela, musicera och uttrycka sig genom instrument och /eller röst (expressiv), eller genom att lyssna till inspelad musik (receptiv) antingen vald av klienten eller terapeuten. Inom Expressive Arts arbetar vi främst med två former av receptiv musikterapi Guided Imagery and Music (GIM) och Korta musikresor (KMR). Läs mer på EAMI's hemsida.

 

Den mest etablerade receptiva metoden är GIM, även kallad The Bonny Method of Guided Imagery and Music.

Det har bedrivits omfattande forskning i GIM med mycket goda resultat. GIM är en psykoterapeutisk metod som sätter musikupplevelsen, den individuella processen och den terapeutiska relationen i centrum. Här kombineras utvald klassisk musik med avspänning, visualisering och fördjupande samtal. Man behöver ingen kunskap i klassisk musik för att ha utbyte av GIM. Man arbetar med de spontana bilder som uppstår under musiklyssnandet; med kroppsförnimmelser, känslor, tankar och minnen som musiken väcker. Ordet ”imagery” är det engelska uttrycket för dessa upplevelser och förnimmelser som kan uppstå i alla sinnesmodaliteter. GIM ger möjlighet till förändring av fastlåsta reaktionsmönster, bearbetning av kriser och traumatiska förlopp, och arbetet i GIM kan bidra till en ökad självkänsla och tillgång till inneboende resurser.

GIM är effektiv både som kortare och längre behandlingsförlopp. Musiken skapar en trygg och hållande ram för det psykoterapeutiska förändringsarbetet. Korta Musikresor (KMR) har utvecklats ur GIM traditionen och anpassats till olika kliniska och terapeutiska sammanhang där man behöver arbeta med en särskild problematik eller avgränsad livssituation. GIM och KMR kan med fördel kombineras i den terapeutiska processen.

GIM Sessionen

En GIM session varar mellan 90 min - 2 timmar och består av ett inledande samtal, där man kommer överens om syften med ”musikresan, därpå följer avspänning, sen själva musik-lyssningen (där terapeut oh klient har en dialog), och så ett avslutande samtal. Terapeutens uppgift är att vara lyhörd för musiken och klientens respons på denna, och genom att samtala under musiken hjälpa klienten att uttrycka sina upplevelser och känslor. Musiklyssningen pågår under omkring 15 - 30 minuter. Efteråt sker en bearbetning via bildskapande och reflekterande samtal.   

KMR Sessionen

En KMR session varar ca en timma och liknar i struktur och hållning arbetet med GIM. Skillnaden är att det är kortare tid för musiklyssning. Det sker heller ingen dialog under själva musiken och arbetet är mer fokuserat. Det innehåller också ett avgränsat tema för resan, sen avspänning, och själva den fokuserade musik-lyssningen (3 – 5 minuter), bildskapande och så det avslutande integrerande samtalet. 

blå och vit abstrakt målning