Psykoterapi

Expressive Arts bedriver en Psykoterapimottagning i samverkan med sju – åtta kollegor som alla arbetar med terapeutisk behandling utifrån en genomsam värdegrund baserad på en holistisk, humanistisk och existentiell människosyn. Vi erbjuder enskild terapi, gruppterapi, samt terapi före par och familj. Mottagningen är centralt belägen i vackra hemtrevliga lokaler i Hälsans Hus på Södermalm, Stockholm. Institutet arbetar även med handledning av personal, enskilda terapeuter och team, samt med coachande samtal. För direkt kontakt med någon av terapeuterna vid psykoterapimottagningen se deras respektive kontaktuppgifter.

Vad är uttryckande konstterapi?

När livet är svårt och man känner sig nedstämd, orolig eller missnöjd med tillvaron kan man behöva prata med en erfaren professionell person. Att gå i psykoterapi innebär att träffa en människa som är van att tala om det svåra och smärtsamma och som också kan visa på de möjligheter som livet kan erbjuda, trots allt. De vanligaste formerna för psykoterapi i Sverige idag är kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Lite förenklat handlar det om olika syn på det omedvetna. I KBT fokuserar man mer om hur tankar påverkar livet och arbetar med att reducera symptom. I arbete med PDT undersöker man hur tidigare erfarenheter och livshistorien påverkar nuet, samt försöker få syn på de mer omedvetna krafterna som har inverkan på måendet. 

Läs mer om det här.

 

Hos oss på Expressive Arts arbetar vi med en kombination av PDT och existentiell psykoterapi där vi undersöker den aktuella livssituationen, olika valmöjligheter och reflekterar kring det som ger livet innehåll och mening. Vi använder även icke-verbal och konstnärligt inriktad metodik. Arbetet kräver inga förkunskaper.

 

Uttryckande Konstterapi - individuellt

I uttryckande konstterapi används olika konstnärliga språk och uttryck: musik, bild, film/foto, dans och rörelse, drama, teater, lyrik och prosa. Det konstnärliga arbetet kan forma och gestalta olika upplevelser, erfarenheter och relationer i den enskildes liv och särskilt beröra de existentiella frågor som handlar om livets mening, riktning och innehåll. De konstnärliga metoder som används i terapisammanhang fungerar för alla människor. Man behöver således inga särskilda förkunskaper eller "förmågor" för att arbeta med konstnärliga uttryck. Det första steget är att träffas för en eller par inledande samtal för att bekanta sig med varann och samtala om vad man vill arbeta med i terapi. En terapisession varar omkring en timme. Arbetet innehåller samtal och kreativt skapande utifrån de aktuella teman och frågor man behöver hjälp med. 

Vi menar, att varje människa har en potentiell kraft och förmåga att aktivt skapa och forma sitt eget liv.  Att hon genom konstnärligt skapande i dialog med andra kan bearbeta och förändra sitt livsinnehåll.  Det gäller också den som haft en långvarig stress, sjukdom eller livskris. När möjlighet ges att arbeta spontant och utforskande med konstnärliga uttryck kan livsenergin och kreativiteten komma tillbaka. Lusten och kraften kan stärka kroppens förmåga till läkning och återhämtning. Ökad förmåga att skapa, forma och gestalta brukar ge en starkare känsla av mening och hälsa.

Workshop

Workshop under tre dagar i uttryckande konstterapi genomförs under varje termin.

 

Mer information

Till anmälan​»

 

Musikterapi

Musikterapi är en väl befäst och beforskad terapimetod med god evidens för positiva effekter kring ökad livskvalitet och minskad depression och oro/ångest. 

 

World Federation of Music Therapy ger följande definition: Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang (enligt WFMT 2011). 

 

Musikterapi kan användas i många olika terapeutiska, kliniska och pedagogiska situationer. Lite förenklat används den på två sätt: att spela, musicera och uttrycka sig genom instrument och /eller röst (expressiv), eller genom att lyssna till inspelad musik (receptiv) antingen vald av klienten eller terapeuten. Inom Expressive Arts arbetar vi främst med två former av receptiv musikterapi Guided Imagery and Music (GIM) och Korta musikresor (KMR). Läs mer på EAMI's hemsida.

 

Den mest etablerade receptiva metoden är GIM, även kallad The Bonny Method of Guided Imagery and Music.

Det har bedrivits omfattande forskning i GIM med mycket goda resultat. GIM är en psykoterapeutisk metod som sätter musikupplevelsen, den individuella processen och den terapeutiska relationen i centrum. Här kombineras utvald klassisk musik med avspänning, visualisering och fördjupande samtal. Man behöver ingen kunskap i klassisk musik för att ha utbyte av GIM. Man arbetar med de spontana bilder som uppstår under musiklyssnandet; med kroppsförnimmelser, känslor, tankar och minnen som musiken väcker. Ordet ”imagery” är det engelska uttrycket för dessa upplevelser och förnimmelser som kan uppstå i alla sinnesmodaliteter. GIM ger möjlighet till förändring av fastlåsta reaktionsmönster, bearbetning av kriser och traumatiska förlopp, och arbetet i GIM kan bidra till en ökad självkänsla och tillgång till inneboende resurser.

GIM är effektiv både som kortare och längre behandlingsförlopp. Musiken skapar en trygg och hållande ram för det psykoterapeutiska förändringsarbetet. Korta Musikresor (KMR) har utvecklats ur GIM traditionen och anpassats till olika kliniska och terapeutiska sammanhang där man behöver arbeta med en särskild problematik eller avgränsad livssituation. GIM och KMR kan med fördel kombineras i den terapeutiska processen.

GIM Sessionen

En GIM session varar mellan 90 min - 2 timmar och består av ett inledande samtal, där man kommer överens om syften med ”musikresan, därpå följer avspänning, sen själva musik-lyssningen (där terapeut oh klient har en dialog), och så ett avslutande samtal. Terapeutens uppgift är att vara lyhörd för musiken och klientens respons på denna, och genom att samtala under musiken hjälpa klienten att uttrycka sina upplevelser och känslor. Musiklyssningen pågår under omkring 15 - 30 minuter. Efteråt sker en bearbetning via bildskapande och reflekterande samtal.   

KMR Sessionen

En KMR session varar ca en timma och liknar i struktur och hållning arbetet med GIM. Skillnaden är att det är kortare tid för musiklyssning. Det sker heller ingen dialog under själva musiken och arbetet är mer fokuserat. Det innehåller också ett avgränsat tema för resan, sen avspänning, och själva den fokuserade musik-lyssningen (3 – 5 minuter), bildskapande och så det avslutande integrerande samtalet. 

 

Självutveckling

med analytisk kroppspsykoterapi (bioenergetics), psykodrama och annan konstnärlig metodik.

Grupperna vänder sig särskilt till dig som yrkesmässigt arbetar med andra människor (skola, barnomsorg, sjukvård, social service etc), men även andra välkomnas. Deltagarna har skiftande bakgrunder och olika motiv för varför de kommer med (t.ex. relationsproblem, "utbränning", somatiska symtom, förluster såsom skilsmässa, nära anhörigs död m.m., nedstämdhet och oro, längtan efter mening, förmåga att ge/ta kärlek och uppleva livsglädje... eller helt enkelt ett behov av att utforska liv och livsvillkor och skapa förändringar).

I ditt arbete är du själv - som människa - ett medel för påverkan.

 • Du skall hjälpa andra till hälsa och utveckling.

 • Du skall förstå människor i samspel.

 • Du är en historisk och biologisk varelse.

 • Du bär på tidigare generationers erfarenheter.

 • Du har formats av upplevelser under din tidiga barndom. Relationer till vuxna och syskon, andra barn, erfarenheter av sjukdom och död, sex, kärlek osv, har skapat inre attityder och förhållningssätt hos dig. Du är ofta omedveten om dem.

 • Som barn försvarade du dig mot allt för starka upplevelser. De sköts undan. Som om de hade glömts bort. Som om de inte längre hade någon betydelse. Men de finns kvar. De uttrycker sig i känslor, handlingsmönster, kroppsliga reaktioner och i ditt sätt att möta och tolka andra människor.

 • Du som arbetar för och med andra människor måste också få arbeta med och möta dig själv.

Information

Jag tror inte, att du kan arbeta framgångsrikt med andra människor, om du inte får utrymme och tid att möta dig själv: om du inte får genomleva din egen rädsla, din vrede, din längtan eller din sorg. Om du inte får pröva ditt sätt att fungera med andra och bli återspeglad, sakligt. Om du inte får tillfälle att öka din förståelse för ditt känsloliv och dina relationer till andra. Ett socialt, pedagogiskt, psykologiskt eller personalinriktat arbete, som bygger på självuppoffring eller formell makt, håller inte i längden. Genom ökad självinsikt och ökad, spontan, medvetenhet om sociala förlopp fungerar du bättre både för dig själv och för dem du skall stödja, hjälpa eller leda.


Om du tycker, att det här synsättet känns riktigt, och om det svarar mot dina behov, vill jag inbjuda dig att delta i en grupp för självutveckling. Vårt gemensamma material är deltagarnas personliga historia och aktuella situation, arbetsplatsrelationer, fantasier, drömmar, känslor och upplevelser. Processer inom gruppen ger ytterligare stoff.

Olika metoder för kommunikation, återupplevelser, tolkningar och bearbetningar används, främst analytisk kroppspsykoterapi (bioenergetik med dess fokus på affekter) och psykodrama men även annan konstnärlig metodik används vid vissa tillfällen. Arbetet innebär för den som deltar en genomgripande psykoterapi. Psykodynamisk och humanistisk teori ger den människosyn som ligger till grund för arbetet, huvudsakligen i den utformning teorin har fått hos kroppsinriktade analytiker som Wilhelm Reich men främst Alexander Lowen (bioenergetic analysis), från självpsykologin (Heinz Kohut, Carl Rogers m.fl.) och modern anknytningsteori (John Bowlby, m.fl.). Metoderna har ett starkt stöd i modern forskning kring hjärnans utveckling, dess plasticitet och den betoning man numera gör på nödvändigheten av att arbeta i det känslomässiga och icke verbala registret här-och-nu. Ett starkt fundament finns i den affektregulerings teori, som utvecklats av Allan Schore och kolleger (Fonagy, Siegel, Stern m.fl.) inom området. Arbetet är dessutom problemfokuserat med integrerat kognitiva perspektiv och synsätt.

Jag som leder gruppen heter Gunder Forss. Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut (med utbildning i psykodrama och bioenergetik, bl.a. för Alexander Lowen, grundare av den bioenergetiska skolan, i gruppanalytisk psykoterapi, uttryckande konstterapi m.m.).

Efter din första workshop tar du alltså ställning till om du vill fortsätta. Men redan nu bör du känna dig mycket motiverad. Det brukar uppstå en stark sammanhållning i gruppen. De erfarenheter man gör tillsammans är djupa och meningsfulla. För många får de en livsavgörande betydelse.


Vi eftersträvar en bra spridning i åldrar och bakgrunder, och att det blir ungefär lika många män som kvinnor.

Deltagarna brukar komma från olika delar av landet. Det är lätt att ta sig till kursgården från Stockholm eller Arlanda. En sådan här grupp är perfekt för dig som själv jobbar med människor men som av naturliga skäl inte kan gå i egen terapi/självutveckling på din egen hemort. Antalet deltagare är begränsat till tolv personer.

Om du vill fråga mig om något är du välkommen att maila eller ringa till mig. 

 

gunder.forss@expressivearts.se


070 444 62 47.

Tider

Vi arbetar med "workshops", sex gånger per år (torsdag kväll till lördag kväll, ca 20 timmars effektiv tid per gång).

Plats

En kursgård, Svartbäcksgården, som ligger vackert i skön natur, norr om Stockholm.

Avgift

Avgiften är 2 900 kr per workshop. Nettokostnad för mat tillkommer. Deltagarna svarar själva för matlagning och städning.

Till anmälan »

Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B

116 28 STOCKHOLM

Öppettider:

mån - fre 

kl 10 - 18

 

Om vi inte har möjlighet att svara när du ringer vänligen lämna meddelande på telefonsvarare.

 • Facebook
 • Instagram
 • Instagram
 • YouTube
 • YouTube