Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B,

116 28 STOCKHOLM

 • YouTube - Vit Circle

Psykoterapi

Vad är uttryckande konstterapi? Margareta berättar

 

Uttryckande Konstterapi

Uttryckande konstterapi hos diplomerade och/eller legitimerade terapeuter.

En session varar ca en timme. Först samtalar klienten och terapeuten en stund om det som är angeläget för klienten. Därefter ges utrymme att arbeta kreativt, som

t ex att måla, lyssna till musik, skriva en text eller gestalta händelser från livet för att genom en skapande process uttrycka känslor och upplevelser som hen just berättat om. Därefter samtalar man igen och reflekterar kring de nya perspektiv som dykt upp.

Skapandet kan bli en livlina med potentiell läkekraft. Den uttryckande konstterapin hjälper till att erkänna, uttrycka och gestalta det viktiga, angelägna och essentiella i varje människas liv.

I uttryckande konstterapi samlas de konstnärliga modaliteterna:

 • Musik

 • Rörelse / Dans

 • Bild

 • Poesi / Prosa

 • Drama / Teater

 • Foto/Film

De verbala gränserna kompletteras med nya kommunikationsformer. Processen inom eller mellan individerna avgör ögonblicket för byte av konstform. En bild ger en klang ger en rörelse ger en strof ger en skulptur... Resan kan röra sig inåt. Individens historia av erfarenheter med dess effekter av föreställningar och förväntningar får språk. Resan kan röra sig utåt. Mot familjen, den förra eller den nuvarande. Beroende på målet. Eller mot gruppen. Mot organisationen. Mot uppgiften. Nya innebörder lyfter till ytan. Hinder i tanken och känslan får form. Så kan de rämna och lämna plats för den frihet som ökar förmågan att vara kreativ och finna nya perspektiv!

Workshop

Introduktioner i uttryckande konstterapi genomförs varje termin som workshops under tre dagar.

 

Mer information

Till anmälan​»

 

Terapi hos diplomerade terapeuter 

Genom svenska riksförbundet för uttryckande konst kan du också komma i kontakt med uttryckande konstterapeuter www.sruk.se

 

Musikterapi

GIM (The Bonny Method of Guided Imagery and Music) är en psykoterapeutisk metod som sätter musikupplevelsen i centrum. GIM kombinerar utvald klassisk musik med avspänning, visualisering och samtal. Man behöver ingen kunskap i klassisk musik för att ha utbyte av GIM. Man arbetar med de inre bilder, kroppsförnimmelser, känslor, tankar och minnen som musiklyssningen väcker. Imagery är det engelska ordet för dessa inre upplevelser. GIM ger möjlighet till förändring av fastlåsta reaktionsmönster, till ökad självförståelse samt ger tillgång till kreativa resurser.

GIM är effektiv både som kort- och långtidsterapi, där musiken utgör en trygg och estetisk ram runt de psykiska förändringsprosesserna.

GIM Sessionen

En GIM session varar mellan 1½-2 timmar och består av ett inledande personligt samtal, avspänning, musik-lyssning och ett avslutande samtal. Det inledande samtalet blir utgångspunkt för terapeutens val av musik. Genom en avspänningsövning förbereds för musiklyssningen. Under själva musiklyssningen som vanligvis sker i liggande position, berättar klienten för terapeuten om sina upplevelser. Terapeutens uppgift är att vara lyhörd för musiken och klientens respons på denna, och genom samtal hjälpa klienten att uttrycka sina upplevelser och känslor. Musiklyssningen varar vanligvis 20-40 minuter. Efteråt bearbetas upplevelsen i samtal med terapeuten, ofta kombinerat med bildskapande.

 

Självutveckling

med analytisk kroppspsykoterapi (bioenergetics), psykodrama och annan konstnärlig metodik.

Grupperna vänder sig särskilt till dig som yrkesmässigt arbetar med andra människor (skola, barnomsorg, sjukvård, social service etc), men även andra välkomnas. Deltagarna har skiftande bakgrunder och olika motiv för varför de kommer med (t.ex. relationsproblem, "utbränning", somatiska symtom, förluster såsom skilsmässa, nära anhörigs död m.m., nedstämdhet och oro, längtan efter mening, förmåga att ge/ta kärlek och uppleva livsglädje... eller helt enkelt ett behov av att utforska liv och livsvillkor och skapa förändringar).

I ditt arbete är du själv - som människa - ett medel för påverkan.

 • Du skall hjälpa andra till hälsa och utveckling.

 • Du skall förstå människor i samspel.

 • Du är en historisk och biologisk varelse.

 • Du bär på tidigare generationers erfarenheter.

 • Du har formats av upplevelser under din tidiga barndom. Relationer till vuxna och syskon, andra barn, erfarenheter av sjukdom och död, sex, kärlek osv, har skapat inre attityder och förhållningssätt hos dig. Du är ofta omedveten om dem.

 • Som barn försvarade du dig mot allt för starka upplevelser. De sköts undan. Som om de hade glömts bort. Som om de inte längre hade någon betydelse. Men de finns kvar. De uttrycker sig i känslor, handlingsmönster, kroppsliga reaktioner och i ditt sätt att möta och tolka andra människor.

 • Du som arbetar för och med andra människor måste också få arbeta med och möta dig själv.

Information

Jag tror inte, att du kan arbeta framgångsrikt med andra människor, om du inte får utrymme och tid att möta dig själv: om du inte får genomleva din egen rädsla, din vrede, din längtan eller din sorg. Om du inte får pröva ditt sätt att fungera med andra och bli återspeglad, sakligt. Om du inte får tillfälle att öka din förståelse för ditt känsloliv och dina relationer till andra. Ett socialt, pedagogiskt, psykologiskt eller personalinriktat arbete, som bygger på självuppoffring eller formell makt, håller inte i längden. Genom ökad självinsikt och ökad, spontan, medvetenhet om sociala förlopp fungerar du bättre både för dig själv och för dem du skall stödja, hjälpa eller leda.


Om du tycker, att det här synsättet känns riktigt, och om det svarar mot dina behov, vill jag inbjuda dig att delta i en grupp för självutveckling. Vårt gemensamma material är deltagarnas personliga historia och aktuella situation, arbetsplatsrelationer, fantasier, drömmar, känslor och upplevelser. Processer inom gruppen ger ytterligare stoff.

Olika metoder för kommunikation, återupplevelser, tolkningar och bearbetningar används, främst analytisk kroppspsykoterapi (bioenergetik med dess fokus på affekter) och psykodrama men även annan konstnärlig metodik används vid vissa tillfällen. Arbetet innebär för den som deltar en genomgripande psykoterapi. Psykodynamisk och humanistisk teori ger den människosyn som ligger till grund för arbetet, huvudsakligen i den utformning teorin har fått hos kroppsinriktade analytiker som Wilhelm Reich men främst Alexander Lowen (bioenergetic analysis), från självpsykologin (Heinz Kohut, Carl Rogers m.fl.) och modern anknytningsteori (John Bowlby, m.fl.). Metoderna har ett starkt stöd i modern forskning kring hjärnans utveckling, dess plasticitet och den betoning man numera gör på nödvändigheten av att arbeta i det känslomässiga och icke verbala registret här-och-nu. Ett starkt fundament finns i den affektregulerings teori, som utvecklats av Allan Schore och kolleger (Fonagy, Siegel, Stern m.fl.) inom området . Arbetet är dessutom problemfokuserat med integrerat kognitiva perspektiv och synsätt.

Jag som leder gruppen heter Gunder Forss. Jag är leg. psykolog och leg. psykoterapeut (med utbildning i psykodrama och bioenergetik, bl.a. för Alexander Lowen, grundare av den bioenergetiska skolan, i gruppanalytisk psykoterapi, uttryckande konstterapi m.m.).

Efter din första workshop tar du alltså ställning till om du vill fortsätta. Men redan nu bör du känna dig mycket motiverad. Det brukar uppstå en stark sammanhållning i gruppen. De erfarenheter man gör tillsammans är djupa och meningsfulla. För många får de en livsavgörande betydelse.


Vi eftersträvar en bra spridning i åldrar och bakgrunder, och att det blir ungefär lika många män som kvinnor.

Deltagarna brukar komma från olika delar av landet. Det är lätt att ta sig till kursgården från Stockholm eller Arlanda. En sådan här grupp är perfekt för dig som själv jobbar med människor men som av naturliga skäl inte kan gå i egen terapi/självutveckling på din egen hemort. Antalet deltagare är begränsat till tolv personer.

Om du vill fråga mig om något är du välkommen att maila eller ringa till mig. 

 

gunder.forss@expressivearts.se


070 444 62 47.

Grupper

Grupp 26 startade i maj 2015 och fortsätter till våren 2018. Gruppen är fulltalig.

Grupp 27 har startat 8-10 december 2016 och har under under 2017 haft fyra workshops. 

Tider

Vi arbetar med "workshops", sex gånger per år (torsdag kväll till lördag kväll, ca 20 timmars effektiv tid per gång).

Plats

En kursgård, Svartbäcksgården, som ligger vackert i skön natur, norr om Stockholm.

Avgift

Avgiften är 2 900 kr per workshop. Nettokostnad för mat tillkommer. Deltagarna svarar själva för matlagning och städning.

Till anmälan »

Drama/teater