Samverkande parter

Ett forskningsprojekt genomförs under 2010-2014 inom området för gynekologisk cancerrehabilitering och konstnärliga terapier. Det här är det största forskningsprojektet i sitt slag i världen. En förutsättning har varit att olika institutioner har visat sig beredda att i samverkan skapa en plattform för studien samt att stiftelser och fonder successivt har beviljat anslag till finansieringen. Härefter har tiden för arbetet behövt förängas till hösten 2017.

Ett samverkansavtal har således slutits mellan följande parter:

Aalborg Universitet - Karolinska Institutet (Enheten för Klinisk Cancerepidemiologi, KCE) - Karolinska Universitetssjukhuset (Onkologiska Kliniken - Expressive Arts Stockholm

Aalborg Universitet är huvudman för studien och svarar bl.a. för forskningshandledning.

Karolinska Insitutet(KCE) ger ett forskningsmässigt stöd och svarar för den medicinskt inriktade handledningen.

Patienter inskrivna vid Onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har erbjudits delta i studien.

Expressive Arts har anlitat terapeuter med en utbildning inom området och utbildat dem på interventionen, och har ansvarat för organisation och genomförande samt tillhandahållit behandlingsrum, konstnärsmaterial och teknisk utrustning. Expressive Arts administrerar de forskningsanlag som beviljats av stiftelser och fonder.

Gyncancerföreningen i Stockholm ger projektet ett aktivt stöd och har bl.a. organiserat informationträffar om forskningen för sina medlemmar. Margareta Wärja har också medverkat i föreningens styrelse. En styrelsemedlem har även hjälpt till vid datainsamlingen.