Expressive arts
– exklusivt utbildningsprogram

För dig som vill arbeta med uttryck,

konst och kommunikation i terapi och vård

Ny utbildning startar hösten 2022! Intresserad? Kontakta oss för mer information.

Nedan följer en beskrivning av den tvååriga utbildningen med bakgrund, syfte och innehåll, samt information om kostnad och hur du kan ansöka. En översikt av kursprogrammet med seminarietider för de 12 modulerna finns längst ner i detta dokument. Välkommen med din ansökan!

Bakgrund


Expressive Arts Stockholm AB med svenska institutet för uttryckande konstterapi har genomfört utbildningar i konstnärliga språk, psykoterapi, personlig utveckling och pedagogik i över 30 år. Vi har även medverkat och ansvarat för forskning inom området.

 

Vi har allt sedan starten samarbetat med Norsk Institutt for Kunstuttryck og kommunikation, NIKUT, och medverkar i den masterutbildning i uttryckande konstterapi, som det norska institutet bedriver vid Universitetet Sør-Øst i Drammen.


Instituten är medlemmmar i The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, som består av enskilda utbildningsinstitut samt utbildningar på universitetsinstitutioner i Europa, USA och i andra delar av världen. En gång om året arrangerar nätverket ett symposium, som syftar till ett utbyte av erfarenheter och kunskaper i expressive arts mellan lärare, terapeuter och andra intresserade.

Under hösten 2022 startar den tvååriga utbildningen i Konstnärlig metodik i terapi och Expressive Arts.

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam i socialt, pedagogiskt och/eller omvårdande arbete och som önskar tillägna dig en fördjupad människosyn och en kreativ och praktisk metodik, som kan användas inom det egna arbetsområdet eller utvidgas till nya områden.

Du behöver ha en kvalificerad utbildning på universitet/högskola eller på motsvarande nivå. Men du behöver inte ha någon formell utbildning i konstnärliga språk. Du behöver också ha deltagit i en workshop i expressive arts med syfte att erfara och få en första förståelse för pedagogik, metodik och människosyn.

Mål

Syftet är att du efter genomgången kurs skall kunna tillämpa Konstnärlig metodik i t.ex. terapi och behandling, omsorg, själv- och grupputveckling eller för andra pedagogiska mål inom vård, skola och arbetsliv, allt beroende på ditt eget arbets- och kompetensområde.

Inom utbildningen tillägnar du dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper i konstnärlig metodik. Olika kombinationer av bild, dans/rörelse/grounding, musik, drama/teater, foto/film, poesi och prosa ingår. Liksom träning i fördjupande samtal. Du lär dig leda arbetet i förhållande till ett utvecklingsbehov (individ, grupp organisation) eller mot lösningar av kriser och sociala problem. Du får lära dig hur man kan kombinera olika konstnärliga uttryck i den kreativa processen. Expressive arts är i grunden en kroppsbaserad metodik, vilket innebär en ökad uppmärksamhet på kroppsliga sensationer (sinnen, emotioner, kroppsspråk) - samt på upplevelsens roll i det konstnärliga arbetet och i mötet med dem du skall stödja och hjälpa.

Arbetet vilar på en integrativ (tvärvetenskaplig) psykologisk teoriutveckling. Huvudsakligen med den inriktning den fått i modern utvecklingspsykologi, Affect regulation theory, ART. Teorin och de metoder som förespråkas bygger på anknytningsteori, utvecklingspsykologi, psykodynamisk och existentiell teori och kliniska studier. I korthet, basen för en terapeutisk process startar i emotionella och affektiva tillstånd (i kroppen och genom konstnärliga, icke verbala språk) för att därefter söka förståelse, berättelser och strategier i ord och samtal.

Människosyn

Inom expressive arts utgår vi ifrån

 • att människan mognar och utvecklas i relation med andra människor;

 • att den tidiga spädbarnstiden, barndomens och ungdomstidens erfarenheter lever vidare hos den vuxna och påverkar hens uttrycksmöjligheter och relationer;

 • att människan kan påverka och förändra sig själv och sina relationer genom att skapa och reflektera;

 • att det inom varje människa finns en kraft som strävar efter helhet, skönhet och integration;

 • att de olika konstformerna kompletterar och kommunicerar med varandra, ”flerdimensionellt”;

 • att det skapande arbetet och den estetiska upplevelsen i sig berör de egna och våra  gemensamma existensvillkor: människa, miljö, samhälle, globalt och ytterst även den andliga dimensionen, känslan av tillhörighet i ”något större”.

Konstnärliga språk och metodik

Vi relaterar till omvärlden genom våra sinnen. Sinnesupplevelser är kroppsliga fenomen. Flera sinnen engageras samtidigt i en konstupplevelse. När vi lyssnar till ett stycke musik ger den upphov till olika känslor och affekter, ger oss associationer i form av inre bilder och föreställningar, ger oss rytmer, dans och andra kroppsupplevelser. När vi går på en konstutställning kan de bilder vi ser ge oss olika sinnliga möten, få oss att relatera till händelser och situationer i våra egna liv och gestalta dem. Och berätta. Våra sinnen samspelar - och så gör också de olika konstnärlig uttrycken.

Ett fritt, tillåtande, skapande klimat och de estetiska upplevelserna i processen är starka medel i arbetet med en individ, med grupp eller organisation. Ett generellt mål är ökad förståelse för sig själv och andra som kännande, tänkande varelser i ett av varandra beroende samspel. Människan är en ”historisk” varelse och hennes inre barn med dess relationer och erfarenheter är ständigt närvarande hos den vuxna och kommer till uttryck i hennes spontana, kreativa arbete. Du som skall hjälpa andra behöver fördjupa din egen förståelse för betydande sammanhang i ditt eget liv och vad du bär med från dina tidigaste primära relationer. Det mellanmänskliga mötet blir därför själva kärnan i arbetet. Det skapande arbetet - konsten blir ditt nav - din källa.

Det som utmärker processen med konstnärliga metoder (expressive arts) är att det uppstår ”ett tredje”, vilket innebär dels den skapande aktiviteten som sådan, dels de "verk" som skapas och släpps fram. Det kan vara bilder, skulpturer, danser, dramatiseringar, musikkompositioner, foton, filmer, dikter och berättelser. De är uttryck för personliga medvetna eller mer omedvetna erfarenheter. Skapandet är resursstärkande. De ger tillgång till nyanserade känslomässiga förlopp och förtydliganden. Det som skapats visar vägen till förändring och till nya sätt att leva.

Man kan säga, att det konstnärliga skapandet är en ”lek”, men för den vuxne en lek på högsta och djupaste allvar. Vi leker oss fram i händelser och relationer, tillåter de känslor de väcker och lär oss härbärgera och transformerar dem. Att skapa är att leva vitalt.


Studieform och uppläggning av utbildningen

Upplägget är en tvåårig deltidsutbildning omfattande 12 moduler. Utbildningsgruppen samlas vid sex tillfällen per år. Därtill kommer 2 - 4 online föreläsningar kvällstid per termin. I studieformen ingår att mötas i det fysiska rummet och med viss aktivitet online via zoom (dvs en sk hybridform). Dock, på grund av pandemin kan vi behöva planera om undervisningen till mer online.

Expressive Arts har under det gångna året konstruerat en digital portal där studerande får access för att hämta material, kommunicera och ta del av inspelade föreläsningar.

Undervisningen för varje modul sträcker sig som regel över två och en halv dag (fredag - söndag), där vissa söndagar viks för självständigt arbete och reflektioner i en mindre grupp. Till varje modul hör kurslitteratur, specifik metodik och färdighetsövningar där du som studerande tränar på metodiken för att sen kunna tillämpa den inom ramen för ditt arbete. Under den andra eller den tredje terminen planeras att en undervisningsträff förläggas till internat (anpassat till pandemin).

Pedagogiska metoder och inlärning

Utbildningen är processinriktad och upplevelsebaserad och bygger på att deltagarna genom litteraturstudier och övningar integrerar teori och praktik i förhållande till tema och metoder i dialog med varandra och lärare. I samband med modulerna sker kontinuerligt föreläsningar och övningar. Fokus ligger på processer inom individen och i studiegruppen. Gruppen utgör ett hållande kärl för inlärning och utveckling.

Undervisningsspråket är svenska och ibland engelska eller norska.

Kursledare och lärare

 

Jag som leder utbildningen heter Margareta Wärja och har arbetat med utbildning, handledning och psykoterapi med konstnärlig metodik i omkring 30 år. Jag har forskat kring metoderna i ett samarbete mellan Expressive Arts, Aalborg Universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Anita Båge, Dipl. Uttryckande konstterapeut och filmproducent fungerar som lärare och resurs och följer gruppens process med särskilt fokus på att stödja det egna kreativa arbetet.

Samtliga lärare i utbildningen har psykoterapeutisk kompetens samt är utbildade uttryckande konstterapeuter. De har lång erfarenhet av både psykoterapeutisk praktik och utbildning. De flesta har även genomgått andra utbildningar av relevans, t.ex. grupp-, familje- eller kroppsinriktad psykoterapi, handledning, samt konstnärliga utbildningar. Tre av lärarna är forskarutbildade.

Egenterapi och erfarenhet av processarbete genom EXA​

När du arbetar med andra gör du det med dig själv som medel. För att få en egen personlig och djupare erfarenhet av hur de konstnärliga språken verkar i processen för en resursstärkande självutveckling ingår därför, att du genomgår en s.k. egenterapi (15 till 20 timmar) hos en Dipl. Uttryckande konstterapeut (kan genomföras som en kombination av fysiska och digitala möten). Kostnaden ingår dock inte i kursavgiften.

Möt dig själv i konsten - eget konstnärligt arbete

Under utbildningen arbetar den studerande självständigt med någon form av egen vald konstnärlig aktivitet eller ett kreativt projekt. Syftet är att stödja och utveckla kreativiteten och det egna skapandet och därmed öka förståelsen för och förmågan att tillämpa en terapeutisk eller pedagogisk inriktad metodik. Ditt val kan innebära att du utvidgar din repertoar - och du gör det i samråd med kursledaren. Ramar och former för att stödja denna uppgift initieras i undervisningen. Arbetet redovisas under sista terminen. Inom ramen för denna del av utbildningen ingår även att aktivt söka upp olika kulturbegivenheter och ”events” för att få inspiration, påfyllnad och inblick i skilda former av skapande uttryck, språk och gestaltning.

Praktik och handledning​

I programmet ingår att deltagaren skall genomföra tre olika praktikmoment:

 • Först genom att pröva att använda olika konstnärliga språk, metoder och enkla övningar vid åtta olika tillfällen med enskilda personer och/eller en mindre grupp inom den målgrupp som du redan arbetar med. Denna metodikhandledning ges i samband med undervisningen.

 • Genomföra ett stödjande, terapeutiskt och konstnärligt inriktat arbete med en enskild person under handledning. Innan nu startar upp arbetet skall person och inriktning ha godkänts av utbildningsledaren och din handledare.

 • Leda gruppaktiviteter i form av två olika workshops. Denna uppgift kan genomföras tillsammans med en studiekamrat och sker under handledning.

Handledningen är konsultativt inriktad och sker i grupp. (Metodikhandledning för det första praktikmomentet sker i utbildningsgruppen, se ovan). Grupphandledning i en mindre grupp startar i slutet av andra terminen, fortsätter under utbildningen och omfattar sammanlagt sex tillfällen. Handledningen är förlagd till kurstid samt ev. till annan tid, digitalt.

Litteratur och annat studiematerial

Litteraturstudierna omfattar omkring 700 sidor per termin, härtill kommer en del andra texter, artiklar samt digitala presentationer och filmer.

Kursavgift

Information om kursavgiften kommer under våren 2022. 

Ansökan

 

Normalt skall den som söker till utbildningen först ha deltagit i en workshop i uttryckande konstterapi, så att hen fått en djupare upplevelse av och kännedom om hur metoderna används och för vilka mål. På grund av den pågående pandemin har institutet dock behövt ställa in planerade workshops IRL. Istället anordnas introduktioner via Zoom, som vänder sig särskilt till dig som inte tidigare har deltagit i en sådan workshop, eller andra kurser hos oss men som ändå vill söka till utbildningen. Se under workshops.

 

Du ansöker till utbildningen via ansökningsformuläret på Expressive Arts hemsida. Bifoga en CV på relevanta utbildningar och erfarenheter. Genom det här steget kan du som är osäker ta reda på, om du har den behörighet som efterfrågas för att kunna antas till utbildningen.

När du vet att du uppfyller behörighetskraven vill vi be dig komplettera din ansökan med att svara på de frågor som finns i formuläret. Maila din ansökan och skicka med följande inscannade dokument:

 • Ditt CV undertecknat av dig samt bevittnat av två personer med förtydligat namn, mailadress och telefonnummer.

 • Namnet på en referent (t.ex. en chef) inom ditt arbetsområde med mailadress och telefonnummer. Skriv också vilken relation du har till den du refererar till.

Nedladdningsbara pdf:er för ansökan och kursplan

(kursplan och program gäller för pågående utbildning - uppdaterat program är under planering)

Allt personligt material behandlas konfidentiellt och i enlighet som vårt regelverk för kravet på GDPR. 

Margareta Wärja kommer att kontakta dig för att hitta en tid för en träff på Zoom, där hon får möjlighet att möta dig för en kort intervju och du får utrymme att ställa frågor.

Kontakt och frågor


Frågor kring utbildningen besvaras i första hand av Margareta Wärja

 

070-749 07 56

margareta.warja@expressivearts.se

gruppfoto på glada deltagare i senaste utbildningsgrupp i tvåårig utbildning i konstnärlig metodik

TIDIGARE DELTAGARE HÄLSAR

"Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"

— Susanne Leckne

Utbildningsgrupp, 2018 - 2020 
många böcker i bibliotek på hyllor