Uttryckande konst för behandlare

Tvåårig utbildning i Uttryckande konstterapi för personer verksamma inom vård och behandling

 

På grund av covid-19 skjuter vi fram starten av nästa utbildningen till mars 2021

Beräknade datum för start: 26 - 27 mars

Just nu pågår en utbildning som startade 2019. Med fokus på uttryckande konstnärliga metoder (expressive arts) för verksamma praktiker inom området för terapi (lättare psykisk ohälsa) /psykoterapi (tyngre problematik). Detta är den tredje utbildningen med denna inriktning. Innehållet i kursplanen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Utbildningen anordnas av Expressive Arts Stockholm AB med Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi. Institutet ingår i The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, vilket är ett nätverk av institutioner och högskolor med olika utbildningar i expressive arts. Vi har ett mångårigt nära samarbete och lärarutbyte med Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon som driver en yrkesinriktad masterutbildning i ämnet på universitetet, USN i Drammen (www.nikut.no).

Utbildningen vänder sig till dig med en kvalificerad grundutbildning och terapeutisk praktik (där många olika erfarenhetsområden kan komma i fråga, se nedan). Den syftar till att du får tillägna dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper i uttryckande konst (musik, bild, dans/kropp, poesi, drama/teater) med inriktning på arbete med människor i terapi/psykoterapi och/eller självutveckling, både individuellt och i grupp. Metoderna vilar på en integrativ psykoterapeutisk teoretisk grund med gemensam utgångspunkt i modern utvecklingspsykologi (affect regulation theory).

Målsättning

Efter genomgången utbildning ska du:


• kunna tillämpa olika konstnärliga språk och uttryck med samtal i terapeutiskt arbete 


• ha fått redskap i det intermodala förhållningssättet – dvs. hur man kombinerar olika konstuttryck i det terapeutiska arbetet 


• lärt dig mer om skillnaden mellan individuell metodik och gruppinriktad metodik; konfliktbearbetning och grupputveckling 

• ha fått redskap i och ökad kunskap om kroppsbaserad metodik (body-based); 


• kunna arbeta med stabilisering och bearbetning av psykisk ohälsa och traumatiska/existentiella problem genom konstnärliga språk och samtal


• ha ökat din förståelse för hur den terapeutiska relationen verkar och ingår i arbetet


• ha fått en översiktlig kunskap kring relevant forskning och forskningsmetodik


• samt säkrare kunna avgränsa lättare psykisk ohälsa och allmänna utvecklingsbehov från området för psykiatrin och en mer djupgående psykoterapi

Konstnärliga "språk"

Vi relaterar till omvärlden genom våra sinnen. Sinnesupplevelser är kroppsliga fenomen som finns med oss genom hela livet. Konsten talar till oss genom våra sinnen. Oftast är flera sinnen engagerade samtidigt i en konstupplevelse. När vi exempelvis lyssnar till ett stycke musik kan upplevelsen ”översättas” till en inre visuell bild. När vi går på en konstutställning och ser bildkonst kan de bilder vi möter skapa kroppsliga upplevelser, eller gestalta dramatiska skeenden. Lika självklart som våra sinnen hör ihop finns också ett inneboende släktskap mellan de olika konstnärliga språken.

Konstnärligt skapande i terapi är resursstärkande och kan frigöras i ett tryggt och hållande klimat. Estetiska erfarenheter ger en grund för självförståelse och självutveckling. De konstnärliga språken väcker känslor, minnen och upplevelser. De förmedlar meningsbärande material och ger perspektiv på individens existentiella situation.

Den terapeutiska relationen är själva kärnan i arbetet. I gruppterapi står utöver terapeuten andra deltagare för det bärande mönstret av relationer. Det som utmärker arbetet med konstnärliga metoder är dock att det också finns ”ett tredje”, dvs. dels den skapande processen som sådan, dels de "produkter" som uppstår, t.ex. bilder, skulpturer, danser, teaterscener, musikkompositioner, dikter, sagor, berättelser. Dessa skapade alster ger sedan värdefullt material för dialog och reflektion. De är uttryck för personliga medvetna, förmedvetna eller omedvetna erfarenheter, vilka kan härledas till tidiga och även preverbala perioder i individens liv. Man kan förhålla sig till de konstnärliga ”produkterna” som fristående fenomen och som "redskap" i en kreativ "lek" förmedlar berättelser och kunskap och som ger upphov till nya perspektiv på hur man fungerar och hur man skapar sin egen livssituation.

En förebild för samspelet mellan terapeut och klient är i stor utsträckning den relation mellan "mor" (vårdnadshavare) och barn som hjälper barnet reglera sina känslor och affekter och som skapar en "lekmiljö" för barnet i dess möte med omvärlden och i dess "utforskande" av den; en icke-verbal intermodal kommunikation, som skall skapa trygghet och göra att barnet känner sig sedd och bekräftad.

Teoretiskt grund

Innehållet i utbildningen har en teoretisk grund i psykodynamisk och existentiell psykologi med rötter i fenomenologisk teori. Psykobiologisk/kognitiv forskning (t.ex. Antonio Damasio) och anknytningsforskning (t.ex. Allan Schore; Daniel Stern m.fl.) har gett upphov en modern utvecklingspsykologi. Stern (2004) pekar direkt på uttryckande konstterapi som en av de terapiformer som har stöd i denna teoribildning.

Resultaten visar, att man som huvudregel bör arbeta med affektsystemet primärt och direkt för att därefter övergå till en mer verbal och integrerande bearbetning. Inom ramen för uttryckande konst finns även metoder för en aktiv utveckling av strategier med framtidsperspektiv för klienten - här och nu - samt en kroppsinriktad metodik med målet att utveckla sin förmåga att psykofysiskt känna, uppleva och sätta gränser.

Allan Schore har varit central för utvecklingen av ”Affect Regulation Theory”, i vilken neurobiologisk forskning integreras med affektteori, anknytningsteori och spädbarns-forskning. Affektreguleringsteori visar på orsakerna till många former av psykisk ohälsa, och den förespråkar metoder som riktar sig direkt mot affektsystemet, genom vilka icke verbala skeenden stimuleras och uppmärksammas. Daniel Hill har i sin bok Affect Regulation Theory - A Clinical Model (2015) -, med teorin som utgångspunkt ställt samman ett antal kriterier en psykoterapi bör uppfylla. Expressive arts och kroppsinriktad terapi är ett par av de terapiformer som han omnämner som exempel för dessa i sin bok. Allt bygger på erfarenheter i samspel med andra, ofta omedvetna (implicita) och teorin med dess tillämpningar är i grunden av relationell natur. 

Det finns således ett allt starkare forskningsmässigt och teoretiskt stöd för den metodik som tillämpas i uttryckande konstterapi.

Användningen av konstnärliga uttryck i terapi vilar på följande grundteser:

 • att omedvetna psykiska processer påverkar människans beteende

 • att barndomens erfarenheter lever vidare i nuet och påverkar människans uttrycksmöjligheter och relationer i vardagen;

 • att det finns en grundläggande förbindelse mellan skapande uttryck och människans inre världar;

 • att det inom varje människa finns en konstruktiv, skapande kraft som strävar fter helhet, skönhet och integration;

 • att det finns ett grundläggande släktskap mellan de olika konstformerna;

 • att människan behöver estetiska upplevelser;

 • att konsten erbjuder ett dynamiskt reflektionsutrymme;

 • att människan under hela livscykeln står inför existentiella valsituationer där konstnärligt skapande kan erbjuda perspektiv.

Studieform och uppläggning av utbildningen

Upplägget är en tvåårig deltidsutbildning. Utbildningen är planerad så att det skall vara möjligt att delta, oberoende av var i landet man är bosatt. Även deltagare från andra nordiska länder är välkomna. Utbildningsgruppen möts vid sex tillfällen per år och varje seminarium sträcker sig över tre hela dagar (fredag–söndag eller torsdag–lördag i enstaka fall och e.ö.). Det ger sammanlagt tolv seminarier vilka är förlagda till institutets lokaler centralt belägna i Stockholm, samt ett (eller två) på internat. Det är möjligt att vissa ändringar kommer att ske avseende tid och plats.


Kursledare och lärare 


Jag som leder utbildningen heter Margareta Wärja och har arbetat med utbildning, handledning och psykoterapi med konstnärlig metodik i omkring 30 år. Jag är leg. psykoterapeut, musikterapeut och uttryckande konstterapeut och handledare och lärare i psykoterapi. De senaste åren har jag varit involverad i en forskningsstudie inom ramen för ett doktorandprojekt vid Ålborgs Universitet i Danmark. En terapi med konstnärlig metodik i onkologisk rehabilitering på Karolinska Universitetssjukhuset har utvärderats och har legat till grund för en avhandling under våren 2018.

Andra praktiker på mottagningen vid Expressive Arts kommer också att medverka som lärare och handledare inom sina respektive specialiteter. Samtliga lärare är legitimerade psykoterapeuter, är utbildade uttryckande konstterapeuter och har lång erfarenhet av både psykoterapeutisk praktik, utbildning och handledning. De flesta har även andra utbildningar av relevans, t.ex. grupp-, familje- eller kroppsinriktad psykoterapi. Läs mer om lärarna här.

Undervisningsspråk är svenska men undervisning kan någon gång även ges på engelska eller på norska.

Pedagogisk metodik 


Utbildningen är processinriktad och upplevelsebaserad och bygger på att deltagarna integrerar teori och praktik i förhållande till tema och metoder i dialog med varandra och lärare. Under seminarierna sker kontinuerligt föreläsningar, övningar och ges ett fokus på processer inom individen och i studiegruppen. Metoden syftar till att man som deltagare skall fördjupa betydelsefulla delar av litteraturen samt skapa en inlärning som ökar förståelsen och förmågan till samspel och utbyte med studiekamrater och klienter.


Behovet av egen terapi kan variera från fall till fall och bör tas upp i dialog med kursledaren eller annan lärare. Kostnaden för en ev. egenterapi ingår dock inte i kursavgiften.

Eget konstnärligt arbete 

 

Under utbildningen arbetar den studerande självständigt med någon form av egen vald konstnärlig aktivitet. Syftet är att stödja och utveckla det egna skapandet och därmed öka förståelsen för hur den konstnärliga processen kan användas i terapeutiskt arbete. Ditt val kan innebära att du utvidgar din repertoar - och du gör det i dialog med kursledaren.


Praktisk tillämpning och handledning 

 

En korttidsterapi omfattande omkring 15 - 20 timmar genomförs under termin fyra. Deltagaren kan i samråd med handledaren välja att istället för ett nytt uppdrag/ärende arbeta med konstnärlig metodik inom ramen för ett eget pågående terapeutiskt arbete.

Handledningen är konsultativt inriktad och sker i grupp. Den startar i slutet av tredje terminen och fortsätter under den fjärde och omfattar sammanlagt fem tillfällen á fyra timmar (20 timmar). Handledarna är legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av handledning och att arbeta med konstnärliga språk. Konstnärlig metodik tillämpas i handledningsprocessen. Handledningen är förlagd till kurstid.

Litteratur 


Litteraturstudierna omfattar omkring 700 sidor per termin. Just nu pågår ett arbete med att revidera tidigare litteraturlista med syftet att få med den mest relevanta och aktuella litteraturen. Det mesta är skrivet på engelska. Litteraturstudierna omfattar omkring 700 sidor per termin (3-4 böcker).

Kursavgift​

Terminsavgiften är 22 000 kr plus moms. Kostnaden för hela utbildningen är jämnt fördelad över fyra terminer. Handledningen är inkluderad. Betalningen sker normalt terminsvis, men även månadsinbetalningar kan förekomma. Kostnader för kurslitteratur och internat (vid ett eller ev. två tillfällen) tillkommer. Utbildningsgruppen kommer att vara 12 - 15 personer.

Ansökan

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam som terapeut och har som lägst en grundläggande utbildning i psykoterapi (f.d. steg 1); eller har en annan terapeututbildning (musikterapi, bildterapi, dansterapi, gestaltterapi, psykosyntes). Personer verksamma inom socialt eller medicinskt arbete (t.ex. flyktingmottagning, skola, rehabilitering inom sjukvården) och har en kvalificerad utbildningsbakgrund (t.ex. socionom, kurator, sjuksköterska, diakon, präst, läkare, psykiater, psykolog) har också möjlighet att ansöka.

Man skall helst före sin ansökan till utbildningen ha deltagit i en terapeutisk workshop/introduktion i uttryckande konstterapi, men ett deltagande kan också ske efter kursstart. Se workshops för utbudet eller kontakta oss för mer information. Denna workshop är en viktig del av utbildningen, eftersom den ger en egen och ofta stark terapeutisk erfarenhet om hur metodiken fungerar. 


Anmäl dig via institutets kontaktformulär samt komplettera din ansökan med en CV på relevanta utbildningar och erfarenheter. Din CV samt kopia på utbildningsbevis skall vidimeras av två personer med förtydligat namn och telefonnummer. Du behöver också uppge en person inom ditt arbetsområde som referent. Skriv om hur ni känner varandra och ge oss hens kontaktuppgifter. Vi behöver också ett kort brev från dig, där du berättar något för oss om ditt liv, din relation till terapi och konstnärliga språk och vad som motiverar dig att vilja gå i den här utbildningen. Behörig sökande kallas till en intervju (som om det är långa avstånd också kan göras via Skype). 

Kontakt och frågor


Frågor kring utbildningen besvaras i första hand av Margareta Wärja

 

070-749 07 56

margareta.warja@expressivearts.se

TIDIGARE DELTAGARE HÄLSAR

"Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!"

— Susanne Leckne

Pågående utbildningsgrupp, 2018 - 2020 

Expressive Arts Stockholm AB

Fjällgatan 23 B

116 28 STOCKHOLM

Öppettider:

mån - fre 

kl 10 - 18

 

Om vi inte har möjlighet att svara när du ringer vänligen lämna meddelande på telefonsvarare.

 • Facebook
 • Instagram
 • Instagram
 • YouTube
 • YouTube