Utbildning i uttryckande konstterapi i samverkan med det norska institutet, NIKUT

Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa språkens läkande, befriande och utvecklande egenskaper. I äldre kulturer användes ritualer och konstuttryck för att gestalta och bearbeta viktiga händelser och förlopp i människans livscykel. I vårt moderna västerländska samhälle ligger tonvikten på naturvetenskap och teknik. Kunskapen om de kreativa processernas betydelse och användningsområden där människan står i centrum - i vårdande arbete, i socialt arbete, i utbildning - har i stor utsträckning gått förlorad. Uttryckande konstterapeuter arbetar inom sjuk- och friskvård, i pedagogiska sammanhang, inom företag och organisation. Inom ramen för de fyråriga utbildningarna ingår en grundutbildning (steg 1) i psykoterapi. Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, djupare självkännedom, ökad frihet och mening i sina liv. Uttryckande konstterapi är en terapimetod där man kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt. I uttryckande konstterapi används olika konstformer (modaliteter) i arbetet:

Bild - Bildskapande med olika material, skulpturarbete och installationer.
Dans - Kroppsliga uttryck genom dans och rörelse.
Musik - Ljud- och rytmimprovisationer med hjälp av instrument och musikupplevelser genom inspelad musik.
Drama - Psykodrama, sociodrama och teaterarbete.
Poesi - Dikter, prosa, sagor, myter, narrativa förlopp.

Teoretisk grund

Man arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där kunskaper inom neurobiologi, psykologi, sociologi, antropologi och humaniora integreras. I utbildningen förenas psykodynamisk teori (Affect Regulation Theory), relationell psykoterapi samt fenomenologi med kunskaper om konstens läkande och livsbefrämjande förmåga. Metoderna är affekt-orienterade och har ett starkt stöd i aktuell psykobiologisk forskning (Allan Schore, Daniel Stern m. fl.) och anknytningsteoreti (John Bowlby m. fl.). 

Läs mer om forskning »

Användningen av olika konstnärliga uttryck i terapi vilar på följande grundteser:

  • att omedvetna psykiska processer påverkar människans känslor och beteende;
  • att människan utvecklas psykobiologiskt i relation med andra människor;
  • att den tidiga spädbarnstiden, barndomens och ungdomstidens erfarenheter lever vidare hos den vuxne och påverkar hennes uttrycksmöjligheter och relationer;
  • att det finns en grundläggande förbindelse mellan skapande uttryck och människans inre värld av affekter, emotioner och erfarenheter av Själv och Andra;
  • att det inom varje människa finns en biologiskt grundad konstruktiv, skapande och längtande kraft som strävar efter helhet, skönhet och integration;
  • att det finns ett naturligt samspel mellan de olika konstformerna inbördes och de sinnesmodaliteter de representerar.
  • att människan dessutom behöver utveckla och vara i sin förmåga att skapa och uppleva estetik och konst, vilket ger mening och ökad livskvalitet.

Utbildningar i Uttryckande Konstterapi

Expressive Arts med Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi har under perioden 1991-2016 genomfört fyråriga utbildningar på halvtid i uttryckande konstterapi, UKT,  i Sverige. 

Under alla dessa år har vi haft ett fruktbart och nära samarbete med NIKUT (Norska institutet för konst och uttrycksterapi)med gemensamma och stimulerande seminarier på Biskops Arnö. Fr.o.m  2013 har dessa utbildningar övergått till NIKUT och Høgskolen i Buskerud i Drammen. Utbildningen ger en Masterexamen i Klinisk Helsearbeid med Uttryckande Konstterapi, även i fortsättningen i nära samarbete med det svenska institutet. 

Det innebär att den som vill söka till den norska högskoleutbildningen vid det svenska institutet dels kan kvalificera sig genom att gå en (obligatorisk) introduktion i UKT, dels under utbildningen genomföra olika utbildningsmoment med svenska lärare och handledare.

För mer information:
www.nikut.no

Närmare information ges även av Margareta Wärja - margareta.warja@expressivearts.se - som ingår i NIKUT:s ledningsgrupp för utbildningen i Norge.