top of page

Vad är Expressive Arts?

När livet är svårt och man känner sig nedstämd, orolig eller missnöjd med tillvaron kan man behöva prata med en erfaren professionell person. Hos oss på Expressive Arts Stockholm har vi en holistisk, humanistisk och existentiell människosyn. Förutom samtalsterapi arbetar vi gärna med kreativa och konstnärligt inriktade metoder.

 

I expressive arts (även kallad uttryckande konstterapi) används samtal tillsammans med olika konstnärliga uttryck. Forskningsevidens visar att expressive arts stärker kroppens förmåga till läkning och återhämtning. Det är ett varsamt, lekfullt och stärkande sätt att möta sig själv på.

I expressive arts arbetar vi med kroppen i fokus och den mer eller mindre omedvetna intelligens som finns inom oss. Man behöver inte ha särskilda kunskaper eller fallenhet för att komma till oss. Vi utgår från våra sinnen i möte med världen. Du behöver en portion nyfikenhet på dig själv som är större än rädslan.

Vi använder olika konstnärliga språk och uttryck. Grunden är en holistisk, humanistisk och existentiell helhetssyn på människan. I det skapande arbetet har vi en s.k. fenomenologisk hållning. Det vill säga att möta och vara med det som livet visar oss. Vi kan alla påverka våra liv och få tillgång till mer vitalitet och ökad livskvalitet och frihet. Konsten och skaparkraften är en outsinlig källa och en direkt väg till mening, lust och välmående.

I expressive arts (även kallad uttryckande konstterapi) används fördjupande samtal tillsammans med olika konstnärliga språk och uttryck.

Vi arbetar med:
 

  • Musik, lyssna spela och använda rösten

  • Bild och skulptur

  • Film och foto

  • Dans och rörelse

  • Drama och teater

  • Lyrik, prosa, sagor och myter 

Varje människa har en potentiell kraft och förmåga att aktivt skapa och forma sitt eget liv. Genom konstnärligt skapande kan man bearbeta och förändra sitt livsinnehåll.  

 

Ökad förmåga att skapa, forma och gestalta brukar ge en starkare känsla av mening och hälsa. Efter akut och kronisk stress kan livslusten och kreativiteten återvända.

Hör gärna av dig för att boka ett första inledande samtal! 

Musikterapi

En flicka lyssnar på musik i hörlurar

GIM Sessionen

En GIM session varar mellan 90 min - 2 timmar och består av ett inledande samtal, där man kommer överens om syften med ”musikresan, därpå följer avspänning, sen själva musik-lyssningen (där terapeut oh klient har en dialog), och så ett avslutande samtal. Terapeutens uppgift är att vara lyhörd för musiken och klientens respons på denna, och genom att samtala under musiken hjälpa klienten att uttrycka sina upplevelser och känslor. Musiklyssningen pågår under omkring 15 - 30 minuter. Efteråt sker en bearbetning via bildskapande och reflekterande samtal.   

KMR Sessionen

En KMR session varar ca en timma och liknar i struktur och hållning arbetet med GIM. Skillnaden är att det är kortare tid för musiklyssning. Det sker heller ingen dialog under själva musiken och arbetet är mer fokuserat. Det innehåller också ett avgränsat tema för resan, sen avspänning, och själva den fokuserade musik-lyssningen (3 – 5 minuter), bildskapande och så det avslutande integrerande samtalet. 

en man spelar på trumma med närbild på händer och ringar

Musikterapi är en väl befäst och beforskad terapimetod med god evidens för positiva effekter kring ökad livskvalitet och minskad depression och oro/ångest. 

 

World Federation of Music Therapy ger följande definition: Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, familjer eller grupper i olika storlekar som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra sin fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och andliga hälsa samt sitt välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk verksamhet är baserade på professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska sammanhang (enligt WFMT 2011). 

 

Musikterapi kan användas i många olika terapeutiska, kliniska och pedagogiska situationer. Lite förenklat används den på två sätt: att spela, musicera och uttrycka sig genom instrument och /eller röst (expressiv), eller genom att lyssna till inspelad musik (receptiv) antingen vald av klienten eller terapeuten. Inom Expressive Arts arbetar vi främst med två former av receptiv musikterapi Guided Imagery and Music (GIM) och Korta musikresor (KMR). Läs mer på EAMI's hemsida.

 

Den mest etablerade receptiva metoden är GIM, även kallad The Bonny Method of Guided Imagery and Music.

Det har bedrivits omfattande forskning i GIM med mycket goda resultat. GIM är en psykoterapeutisk metod som sätter musikupplevelsen, den individuella processen och den terapeutiska relationen i centrum. Här kombineras utvald klassisk musik med avspänning, visualisering och fördjupande samtal. Man behöver ingen kunskap i klassisk musik för att ha utbyte av GIM. Man arbetar med de spontana bilder som uppstår under musiklyssnandet; med kroppsförnimmelser, känslor, tankar och minnen som musiken väcker. Ordet ”imagery” är det engelska uttrycket för dessa upplevelser och förnimmelser som kan uppstå i alla sinnesmodaliteter. GIM ger möjlighet till förändring av fastlåsta reaktionsmönster, bearbetning av kriser och traumatiska förlopp, och arbetet i GIM kan bidra till en ökad självkänsla och tillgång till inneboende resurser.

GIM är effektiv både som kortare och längre behandlingsförlopp. Musiken skapar en trygg och hållande ram för det psykoterapeutiska förändringsarbetet. Korta Musikresor (KMR) har utvecklats ur GIM traditionen och anpassats till olika kliniska och terapeutiska sammanhang där man behöver arbeta med en särskild problematik eller avgränsad livssituation. GIM och KMR kan med fördel kombineras i den terapeutiska processen.

vackra slagverk och instrument på golv
bottom of page