top of page

Utbildningar

Expressive Arts är medlem av flera internationella nätverk av högskolor, institut och organisationer som samverkar och erbjuder utbildningar inom området. Se Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst samt EAMI.

Under omkring 25 år har institutet arbetat med fyråriga utbildningar som har lett till diplomering i Uttryckande konstterapi och grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1). Den sista fyraåriga utbildningen i vår regi avslutades hösten 2016. Den längre utbildningen är numera förlagd till ett universitet i Norge (se nedan). 

 

Idag bedriver Expressive Arts tvååriga utbildningar i uttryckande konst som vänder sig till människor med kvalificerad bakgrund och som vill arbeta med konstnärligt inriktade terapiprocesser och metodik inom skola, vård och omsorg. Läs mer här. Expressive Arts genomför också utbildningar i musikterapi. 

 

Institutet har genom alla år haft ett nära och stimulerande samarbete med Norsk Institutt for Kunsuttryck og Kommunikasjon (NIKUT) som också bedrivit omfattande terapiutbildningar i privat regi.

 

Sen flera år har NIKUT ett samarbete med Universitetet i Sørøst-Norge (i Drammen) Här kan deltagare från Norge, Sverige och Danmark kan studera kunst og uttykksterapeutiska metoder på Masternivå och därefter genomföra klientpraktik och psykoterapeutisk fördjupning i NIKUTs regi. Margareta Wärja (utbildningsledare vid Expressive Arts) medverkar som lärare vid universitetsutbildningen. Svenska studenter har möjlighet att få handledning hos oss i Stockholm inom ramen för den norska utbildningen. 

Masterprogram

Utbildning i Uttryckande Konstterapi i samverkan med det norska institutet, NIKUT

Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa språkens läkande, befriande och utvecklande egenskaper. I äldre kulturer användes ritualer och konstuttryck för att gestalta och bearbeta viktiga händelser och förlopp i människans livscykel. I vårt moderna västerländska samhälle ligger tonvikten på naturvetenskap och teknik. Kunskapen om de kreativa processernas betydelse och användningsområden där människan står i centrum - i vårdande arbete, i socialt arbete, i utbildning - har i stor utsträckning gått förlorad. Uttryckande konstterapeuter arbetar inom sjuk- och friskvård, i pedagogiska sammanhang, inom företag och organisation. Inom ramen för de fyråriga utbildningarna ingår en grundutbildning (steg 1) i psykoterapi. Målsättningen är att hjälpa människor till ökad kreativitet, djupare självkännedom, ökad frihet och mening i sina liv. Uttryckande konstterapi är en terapimetod där man kombinerar verbala och icke-verbala uttryckssätt. I uttryckande konstterapi används olika konstformer (modaliteter) i arbetet:

 

 • Bild - Bildskapande med olika material, skulpturarbete och installationer.
   

 • Dans - Kroppsliga uttryck genom dans och rörelse.

 

 • Musik - Ljud- och rytmimprovisationer med hjälp av instrument och musikupplevelser genom inspelad musik.

 • Drama - Psykodrama, sociodrama och teaterarbete.
   

 • Poesi - Dikter, prosa, sagor, myter, narrativa förlopp.​

Teoretisk grund

Man arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där kunskaper inom neurobiologi, psykologi, sociologi, antropologi och humaniora integreras. I utbildningen förenas psykodynamisk teori (Affect Regulation Theory), relationell psykoterapi samt fenomenologi med kunskaper om konstens läkande och livsbefrämjande förmåga. Metoderna är affekt-orienterade och har ett starkt stöd i aktuell psykobiologisk forskning (Allan Schore, Daniel Stern m. fl.) och anknytningsteoreti (John Bowlby m. fl.). 

Läs mer om forskning »

Användningen av olika konstnärliga uttryck i terapi vilar på följande grundteser:

 • att omedvetna psykiska processer påverkar människans känslor och beteende

 • att människan utvecklas psykobiologiskt i relation med andra människor

 • att den tidiga spädbarnstiden, barndomens och ungdomstidens erfarenheter lever vidare hos den vuxne och påverkar hennes uttrycksmöjligheter och relationer

 • att det finns en grundläggande förbindelse mellan skapande uttryck och människans inre värld av affekter, emotioner och erfarenheter av Själv och Andra

 • att det inom varje människa finns en biologiskt grundad konstruktiv, skapande och längtande kraft som strävar efter helhet, skönhet och integration

 • att det finns ett naturligt samspel mellan de olika konstformerna inbördes och de sinnesmodaliteter de representerar

 • att människan dessutom behöver utveckla och vara i sin förmåga att skapa och uppleva estetik och konst, vilket ger mening och ökad livskvalitet

Utbildningar i Uttryckande Konstterapi

Expressive Arts med Svenska Institutet för uttryckande konstterapi har under perioden 1991-2016 genomfört fyråriga utbildningar på halvtid i uttryckande konstterapi, UKT,  i Sverige. 

Under alla dessa år har vi haft ett fruktbart och nära samarbete med NIKUT (Norska institutet för konst och uttrycksterapi) med gemensamma och stimulerande seminarier på Biskops Arnö. Fr.o.m  2013 har dessa utbildningar övergått till NIKUT och Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Drammen. Utbildningen ger en Masterexamen i Klinisk Helsearbeid med uttryckande konstterapi, även i fortsättningen i nära samarbete med det svenska institutet. 

Det innebär att den som vill söka till den norska högskoleutbildningen vid det svenska institutet dels kan kvalificera sig genom att gå en (obligatorisk) introduktion i UKT, dels under utbildningen genomföra olika utbildningsmoment med svenska lärare och handledare.

För mer information:

www.nikut.no

Närmare information ges även av Margareta Wärja som ingår i NIKUT:s ledningsgrupp för utbildningen i Norge.

margareta.warja@expressivearts.se 

mogen kvinna målar i avslappnade kläder med musik i öronen på stor duk i rustik miljö
KMR och Gim

KMR och GIM

The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) 

är en psykoterapi- och självutvecklingsmetod som bygger på musiklyssning och samtal. GIM utvecklades an Helen Bonny i USA i början av 1970-talet. Sedan dess har GIM-terapeuter utbildats i ett flertal länder runt om i världen. Metoden har beröringspunkter med symbol-drama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder i förändrade medvetandetillstånd. GIM-terapeutens uppgift är att följa klienten, stödja, härbärgera och fungera som en länk till den yttre verkligheten. Efter musikupplevelsen, som varar ca tjugo till fyrtio minuter, följer bildskapande och en verbal bearbetning.

 

KMR (Korta Musik Resor) är en metod som utvecklats ur erfarenheter från GIM. I arbete med KMR används kortare musikstycken som varar mellan 3-6 minuter för att fokusera på avgränsade frågor och teman. Både i den inledande fasen av sessionen och i bearbetandet som följer på musiken används bildskapande. Metoden kan användas i psykoterapi, självutveckling och handledning.

I GIM metoden används framförallt inspelad klassisk musik. KMR musiken använder sig också av andra musikstilar. Utgångspunkten är att människan via musiken kan framkalla, symbolisera och spegla mångtydiga inre tillstånd. De föreställningar som skapas under en GIM upplevelse kan ha många olika skepnader. Erfarenheterna i musiken berättar om vad som pågår inom människan både på en medveten och omedveten nivå.

 

Utbildning

Utbildningen i GIM är uppdelad i två faser. Den första fasen är en ettårig utbildning i KMR (korta musikresor), och syftar till att ge tydliga och tillämpningsbara redskap i hur musik kan användas i olika former av förändringsarbete och självutveckling. KMR utbildningen kan genomföras som en separat och självständig utbildning. Här ges teoretiska kunskaper om musik och symbolisering där tyngdpunkten ligger på en "musikalisk hantverksutbildning" för professionella som arbetar med människor och förändring. Utbildningen är grundad i en pedagogik där teoretiska moment vävs in i eget arbete med professionell självutveckling

Den andra fasen är en två-treårig GIM-utbildning som efter godkända studier leder till auktorisation som GIM terapeut - även kallad Fellow of Guided Imagery and Music.

Arbetssättet förutsätter både god psykodynamisk och musikalisk förtrogenhet hos terapeuten. BMGIM har visat sig vara särskilt verksam med klienter där verbal psykoterapi stannat upp, t ex i arbete med psykosomatiska besvär, depressioner och kroniska smärttillstånd. BMGIM är även användbart för människor som vill utveckla sig själva och öka sin kreativa potential.

Lärare

Margareta Wärja, PhD, leg. psykoterapeut, uttryckande konstterapeut, musikterapeut, GIM-terapeut och aukt lärare i GIM.

Kia Mårtensson-Blom, PhD,  leg. psykolog, leg. psykoterapeut, GIM terapeut.

Lärare

Margareta Wärja

PhD, leg. psykoterapeut, 

musikterapeut, handledare & lärare i psykoterapi,
GIM-terapeut och auktoriserad trainer
utbildad lärare i uttryckande konstterapi, CAGS

Svartvitt porträtt av Margareta Wärja med vitsippor i bakgrunden under våren

Erika Sinander

Leg. psykoterapeut, leg. arbetsterapeut,

dipl. uttryckande konstterapeut och psykodramaledare. 

Erika Sinander porträttbild sittandes mot en stol

Lärare

Margareta Wärja

PhD, leg. psykoterapeut, 

musikterapeut, handledare & lärare i psykoterapi,
GIM-terapeut och auktoriserad trainer
utbildad lärare i uttryckande konstterapi, CAGS

Svartvitt porträtt av Margareta Wärja med vitsippor i bakgrunden under våren

Erika Sinander

Leg. psykoterapeut, leg. arbetsterapeut,

dipl. uttryckande konstterapeut och psykodramaledare. 

Erika Sinander porträttbild sittandes mot en stol

Gunder Forss

Leg. psykolog,
leg. psykoterapeut,
bioenergetisk terapeut,
CAGS, 
(vd, Expressive Arts)

Gunder Forss, grundare av Expressive Arts i svartvitt porträttbild i grönskande miljö

Melinda Meyer

PhD, utbildningsledare vid Norsk Institutt for Kunst & Utrykksterapi, CAGS,
psykodramaregissör,
bioenergetisk terapeut

Melinda Meyer iklädd i svart och leendes mot kameran, utbildningsledare vid Norsk Institutt for Kunst och Utrykksterapi

Anita Båge

Dipl. Uttryckande konstterapeut med grundläggande kompetens

i psykoterapi (steg 1). Psykodramaledare och Filmproducent.

Svartvitt foto på Anita Båge, Dipl. Uttryckande konstterapeut, psykodramaledare och filmproducent, iklädd i sjal, smycken och glasögon

Gabriella Rudstam

Leg. psykoterapeut,
handledare i psykoterapi med spec. i konstnärlig metodik och komplex traumatisering,
Cert. EMDR handledare,
musikterapeut, GIM-terapeut,
uttryckande konstterapeut,
hypnosterapeut.

Fotografi på leg. psykoterapeut och handledare, Gabriella Rudstam inomhus

Utbildningsledningen har under alla år samarbetat med externa lärare som alla är pionjärer och/eller framstående inom fältet.

pensel och färgklickar i akryl mot färgpalett i trä
bottom of page